Image
Image

SPLETNA PRIJAVA SPREMEMB ZAVAROVALNE POGODBE

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

Image

SPLETNA PRIJAVA SPREMEMB ZAVAROVALNE POGODBE

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

V spodnjem obrazcu lahko izberete spremembo zavarovalne pogodbe, ki nam jo želite sporočiti. Lahko nam sporočite več sprememb hkrati. Po zaključenem izpolnjevanju obrazca in morebitnih priponkah pa kliknite gumb 'Pošlji', s čimer bodo vaše zahteve po spremembi zavarovalne pogodbe poslane k nam.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca lahko pokličete naš kontaktni center na številko 080 28 55 (med 8. in 15. uro), ali pa nam pišite na
info@merkur-zav.si.

Obrazec


Ali dovoljujete, da se navedeni elektronski naslov uporablja za nadaljno komunikacijo?Sprememba se nanaša na:Želim naslednje spremembe:

1. Administrativne spremembe


Dodaten naslov

POMEMBNO: Upravičenec v primeru smrti in smrti prejemnika nezgodne rente ne more biti zavarovanec. Upravičenec v primeru smrti prejemnika nezgodne rente je lahko le ena fizična oseba.


Dodaten upravičenec


Dodaten upravičenec


Dodaten upravičenec

Način

OPOZORILO: V kolikor se plačnik premije razlikuje od sklenitelja zavarovanja, se mora sklenitelj zavarovanja s tem strinjati.

Z izpolnitvijo tega obrazca pooblaščam Merkur zavarovalnico d.d., Ljubljana, in ji dovoljujem, da posreduje navodila moji banki ali hranilnici za direktno obremenitev mojega plačilnega računa za dogovorjeni obrok premije, brez vsakokratnega predhodnega obvestila o tem meni. Spodaj podpisani se obvezujem, da bom za poravnavo obveznosti iz naslova zavarovanja pri Merkur zavarovalnici d.d., Ljubljana, zagotavljal stanje na svojem računu pri moji banki ali hranilnici. V primeru, da banka zneska moje obveznosti v korist Merkur zavarovalnice d.d., za določeno obdobje z mojega računa iz kateregakoli razloga ne bo odtegnila na dan, predviden v trajniku, bom svoje obveznosti do datuma zapadlosti poravnal sam ali na drug način, ki ga določi Merkur zavarovalnica d.d. (npr. da se mi za zapadle obroke premije izstavi UPN (univerzalni plačilni nalog.)), in bom nosil tudi dodatne obveznosti oz. stroške, ki izhajajo iz neizvedenega plačila preko trajnika ali iz zamujenega plačila, kot je določeno v vsakokrat veljavnem ceniku.


Pri vinkulaciji večstanovanjske stavbe vnesite odstotek lastniškega deleža , kvadraturo in št. stanovanja .

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma (66. člen ZPPDFT-2) je zavarovalnica dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.2. Tehnična sprememba na nezgodnem, zdravstvenem in klasičnem življenjskem zavarovanju

Zavedam in strinjam se, da v času mirovanja ne plačujem zavarovalne premije in nimam zavarovalnega kritja. Po poteku mirovanja bom imel zavarovalno kritje v skladu s Splošnimi pogoji in zavarovalno pogodbo, ki je veljala pred začetkom mirovanja. Strinjam se, da se konec zavarovanja prestavi za čas trajanja mirovanja. Če se bo moje zdravstveno stanje v času mirovanja spremenilo, bom to pisno in pravočasno sporočil zavarovalnici.

3. Tehnična sprememba na premoženjskem zavarovanju
4. Sprememba na naložbenem zavarovanju

%
%
%

Sklada trenutnih možnosti (izmed spodnjih dveh izbrati samo enega):

%
%

* Seštevek % vseh skladov mora znašati 100%:

Želim spremembo naložbene strategije.
OPOMBA: Sprememba je mogoče le za metodo upravljanja skladov Moja izbira.
5. Drugo (sprememba zavarovanca, sprememba zavarovalca, informativni izračun in drugi podatki, ki nam jih želite sporočiti)


Pri spremembah se obračunajo stroški v skladu z veljavnim cenikom, ki ga najdete na https://www.merkur-zav.si/dokumenti-in-obrazci.